Handel zagraniczny Polski po 7 miesiącach 2013 r.

Według wstępnych danych GUS, po 7 miesiącach 2013 r. eksport towarów osiągnął wartość prawie 87 mld euro i był wyższy o 6,2 proc. w porównaniu z poziomem sprzed roku. W tym czasie import obniżył się o 1,7 proc., do ok. 87,5 mld euro.

W rezultacie deficyt obrotów towarowych zmniejszył się do blisko 650 mln euro, wobec ok. 7,2 mld euro w analogicznym okresie 2012 r.

Po 7 miesiącach 2013 r. dynamicznie wzrósł eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte – o 15,8 proc. (do 15,9 mld euro). Import z tych rynków wyniósł z kolei 30 mld euro, zmniejszając się o 3,2 proc. Dzięki temu udało się zredukować deficyt w obrotach z tą grupą krajów o 3,1 mld euro.

Eksport na rynki Wspólnoty Niepodległych Państw zwiększył się o ponad 12 proc., w tym do Rosji o 11,5 proc., na Ukrainę o 10,4 proc. oraz na Białoruś o 18,8 proc.

Natomiast wywóz towarów na pozostałe rynki rozwijające się (poza WNP) zwiększył się o 20,4 proc. (do 7,3 mld euro). Przy stosunkowo wolnym wzroście importu (o 3,5 proc., do 17,4 mld euro) przełożyło się to na redukcję deficytu o 650 mln euro, do blisko 10,1 mld euro.

Po 7 miesiącach 2013 r. wyraźnie poprawił się także bilans obrotów Polski z krajami rozwiniętymi. Eksport wzrósł tutaj o 4,2 proc. (do 71 mld euro), a import spadł o 0,9 proc. (do 57,5 mld euro). W rezultacie odnotowaliśmy wzrost nadwyżki wymiany o 3,4 mld euro (do 13,5 mld euro).

Wśród ważniejszych rynków unijnych najszybciej wzrosła sprzedaż na rynek słowacki – o 8,8 proc., węgierski – o 9,1 proc., szwedzki – o 6,2 proc. oraz belgijski – o 7,6 proc.

W przypadku pozostałych rynków rozwiniętych dynamicznie wzrósł eksport do Stanów Zjednoczonych (o 24,9 proc.), Norwegii (o 45,3 proc.) i Japonii (o 23,6 proc.).

W przekroju towarowym najlepszy wynik eksportu widoczny był w sektorze rolno-spożywczym – wzrost o 13,6 proc. (do 10,9 mld euro) oraz chemicznym – o 8,4 proc. (do 12,4 mld euro). Wartość eksportu towarów elektromaszynowych wyniosła blisko 34,2 mld euro i była wyższa o 6,1 proc. niż przed rokiem.

Więcej informacji: http://www.mg.gov.pl/Analizy+i+prognozy/Analizy+z+obszaru+handlu+zagranicznego

Źródło: Ministerstwo Gospodarki