Konferencja Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością

Instytut Komunikacji Międzykulturowej  i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD zaprasza na Konferencję nt.: “Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością”. Konferencja odbędzie się dn. 15 grudnia 2013 roku w godz. od 10.00 – 15.00 w Centrum Edukacji Historycznej Fundacji Polskiego Państwa Podziemnego, w Warszawie ul. Zielna 39.

W trakcie konferencji przybliżymy ideę i historię Szlaku Jedwabnego (szlaku handlowego) umożliwiającego wymianę handlową i kulturową pomiędzy Dalekim Wschodem a światem Zachodnim. Konferencja będzie pierwszym spotkaniem obrazującym historyczne, ekonomiczne interdyscyplinarne ujęcie Szlaku Jedwabnego na przestrzeni dziejów, aż do współczesności. Bogata tematyka konferencji pozwoli nam na zapoczątkowanie tego typu rozważań, które pragniemy kontynuować w ramach Projektu „“SILK ROAD – Wyzwania i możliwości dla Polski w warunkach kultury globalnej”.

Patronem Honorowym Konferencji jest Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich.

Do udziału w Konferencji zapraszamy teoretyków i praktyków, przedstawicieli świata nauki, edukacji, gospodarki, polityki, administracji państwowej i samorządowej, związków wyznaniowych, osób pracujących w sektorze NGO oraz studentów.

Konferencja może stać się przestrzenią do wymiany poglądów i doświadczeń wszystkich, którzy dostrzegają znaczenie rozważań na temat wielokulturowości – także w kontekście komunikacji, dialogu międzykulturowego, wymiany towarowej i kulturowej pomiędzy różnymi krajami oraz społecznościami, opartych na koncepcji starożytnego Szlaku Jedwabnego, symbolu niezwykłej odwagi i pasji podróżników, którzy jeszcze w odległej przeszłości stworzyli „międzykontynentalny most” łączący Azję z Europą. Na początku XXI w. idea ta, nabiera szerszego, globalnego charakteru.

Program Konferencji “Nowy Szlak Jedwabny – między tradycją a współczesnością” – pobierz

Sprawy organizacyjne:

  1. Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego (pocztą tradycyjną lub w postaci załącznika do e-maila). Decyduje kolejność zgłoszeń.
  2. Konferencja zorganizowana będzie w formie referatów. Na zakończenie każdego panelu przewidziana jest dyskusja. Ze względu na ograniczony czas trwania konferencji, organizatorzy przeznaczają następujący czas na poszczególne rodzaje wystąpień: referat – od 15-50 minut, wypowiedź w dyskusji  – od 5 do 10 minut.
  3. Referaty, wokół których będą skoncentrowane kolejne panele dyskusyjne, zostaną poddane ocenie naukowej zewnętrznych recenzentów i opublikowane na stronie internetowej i materiałach w pokonferencyjnej monografii.
  4. Tekst wystąpienia o objętości nie przekraczającej 20-22 tys. znaków formatu A4, spełniający wymogi redakcyjne wraz z dyskietką lub płytą CD (Microsoft Word 95-2000, XP, Vista) powinien być przekazany do organizatora najpóźniej do 20 października 2013 r.). Nie zwracamy materiałów, które nie zostały zakwalifikowane.
  5. Do 15 listopada 2013 r., przedstawiony zostanie szczegółowy program konferencji wszystkim uczestnikom, którzy w terminie zgłoszą swój udział.
  6. Miło nam poinformować, że udział w konferencji jest bezpłatny, po uprzednim zgłoszeniu swego uczestnictwa do 1 grudnia 2013 r., a adres: e-mail: konferencja(a)silkroad.org.pl. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników.

Zgłoszenie na konferencję konferencja(a)silkroad.org.pl