Platforma dialogu i współpracy organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej

W dzisiejszych, burzliwych czasach niebywale ważne zadanie przypada organizacjom pozarządowym z Europy Środkowo-Wschodniej zaangażowanym w dyplomację publiczną. Istnieje bowiem pilna potrzeba wspierania inicjatyw prowadzących do pokojowego uregulowania konfliktów, zapewnienia praw mniejszościom narodowym, nawiązania dialogu społecznego i wzajemnego zrozumienia się przedstawicieli różnych kultur. Bez spełnienia podstawowych warunków i budowania platformy dialogu i współpracy nie może być bowiem mowy o tworzeniu trwałego dialogu międzykulturowego. Tylko wspólne i konstruktywne inicjatywy mogą służyć jako model współpracy, zapobiegając tym samym budowaniu nowego muru, tym razem oddzielającego narody od siebie.

Działania organizacji pozarządowych skierowane na tworzenie, rozwijanie platformy dialogu i współpracy służyć powinny kształtowaniu jak najlepszych, pokojowych i partnerskich stosunków w tej części Europy. Dbając o rozwój demokracji publicznej, przestrzeganie wspólnego dobra społecznego i rozwój komunikacji kulturowej organizacje pozarządowe mogą być ważną alternatywą bądź partnerem – dla państwa. Panuje przy tym coraz powszechniejsze przekonanie, że wolny rynek i wolne wybory nie wystarczą, by mogło powstać i rozwijać się prężne społeczeństwo demokratyczne.

Poprzez łagodzenie skutków twardej polityki gospodarczej, dodatkowo pogłębionych sytuacją na Ukrainie, organizacje pozarządowe wnoszą istotną wartość dodaną na rzecz  rozwoju stosunków społeczno-ekonomicznych i kulturowych w tej części Europy. Oprócz sektora gospodarczego i sektora rządowego musi dynamicznie funkcjonować trzeci sektor – sektor organizacji pozarządowych, przyczyniając się dzięki swojej działalności do równomiernego rozwoju społeczeństwa. Krótko mówiąc, obywatele powinni wzmacniać podstawy społeczeństwa demokratycznego, tworząc i wykorzystując w tym celu dostępne narzędzia, które ułatwiałyby rozwój nowej kultury politycznej, demokracji publicznej i dawały gwarancję, że rządzący będą dobrze służyć rządzonym.

Nasza Fundacja Instytut Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD powstała w 2013 roku. Jesteśmy niezależnym, apolitycznym i niedziałającym dla zysku think tankiem, zaangażowanym w budowę platformy dialogu i współpracy. Od początku działalności zarejestrowani jesteśmy w Parlamencie Europejskim i Komisji Europejskiej. Współpracujemy z organizacjami pozarządowymi o podobnych celach działania w kraju i za granicą, m.in. z Eurazjatycką Organizacją Współpracy, fundacją promującą i wspierającą ideę eurazjatycką na obszarze UE (lobbing).

W naszej działalności szczególną uwagę poświęcamy tematyce związanej ze Szlakiem Jedwabnym, starożytnej drodze handlowej łączącej Wschód z Zachodem. Znalazło to odzwierciedlenie w nazwie naszej Fundacji SILK ROAD. Model Szlaku Jedwabnego, nie tylko inspiruje pokolenia, ale skłania także do głębszej refleksji nad współczesnymi problemami i wyzwaniami, przed którymi staje nasza cywilizacja, gdyż historia i postęp dzieją się tu wyjątkowo – nie na gruncie wojen czy podbojów, ale na gruncie interakcji gospodarczej i kulturowej.

Sama nazwa SILK ROAD stworzona została w końcu XIX wieku przez znanego archeologa barona F. Richthoffen’a i jest symbolem ludzkiego dążenia do odkrywania nowych horyzontów, możliwości czy pokonywania barier ludzkiej wytrzymałości. Jest symbolem niezwykłej odwagi podróżników, którzy jeszcze w odległej przeszłości stworzyli “międzykontynentalny most” łączący Azję z Europą. Na początku XXI wieku idea ta nabrała szerszego, globalnego charakteru.

Platforma dialogu i współpracy organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej stanowi jedno z takich współczesnych odniesień do koncepcji Szlaku Jedwabnego. Dzięki utrzymaniu ścisłych kontaktów, wymianie doświadczeń i w miarę możliwości podejmowanie wspólnych przedsięwzięć, silna i zintegrowana platforma trzeciego sektora, jest w stanie przyczynić się do rozwoju demokracji powszechnej i zbliżenia między skonfliktowanymi narodami. Kraje Europy Środkowo-Wschodniej mają wiele wspólnych problemów, które można by rozwiązać dzięki współpracy organizacji pozarządowych. Należą do nich m.in. zagadnienia związane z gospodarką rynkową, dialogiem międzykulturowym czy rozwiązywaniem konfliktów etnicznych. Obecnie skupiamy swoje działania w Polsce, Rosji, Serbii i na Ukrainie. Zauważamy efekty naszych działań, głównie w obszarach edukacji czy kultury.

Innowacyjne rozwiązania systemowe zastosowane w platformie dadzą wgląd w bieżącą sytuację jak i umożliwią monitorowanie przyszłych potrzeb. Wpłynie to korzystnie na wizerunek nie tylko samej platformy ale i uczestniczących w niej organizacji. Platforma zachowa swoją niezależność od oficjalnych stanowisk poszczególnych państw. Ma to na celu ułatwienie działań nie zawsze idących z aktualną polityką kraju, służy tworzeniu alternatywy pozwalającej na współpracę wszystkich zainteresowanych stron mimo zawiłych sytuacji na arenie międzynarodowej. Docelowym obszarem działania platformy jest Nowy Szlak Jedwabny.

Jesteśmy otwarci na nowe pomysły i organizacje. Budowa platformy,  w tym w pełni nowoczesnej e-platformy wymaga zarówno zaangażowania jak i znacznych nakładów finansowych. Serdecznie dziękujemy potencjalnym Darczyńcom, zainteresowanym wsparciem realizacji projektu platformy dialogu i współpracy organizacji pozarządowych w Europie Środkowo-Wschodniej.