Polyslavonica – Badania nad kulturą Słowian

Polyslavonica to projekt popularyzacji i ochrony wiedzy o kulturach i językach słowiańskich w Europie. Słowo polyslavonica (często skracane do polyslav) powstało z połączenia greckiego przedrostka πολύ [poly] oznaczającego „wiele” lub „kilka” i łacińskiego slavonica – „słowiański”, stąd często tłumaczy się je dosłownie jako „wielosłowiańskość”.

Idea wielosłowiańskości pojawiła się po raz pierwszy na początku XXI wieku na stronach internetowych Instytutu Komunikacji Międzykulturowej i Studiów Interdyscyplinarnych SILK ROAD. Leży ona u podstaw „Ruchu na rzecz równouprawnienia kultur i języków słowiańskich”, który dąży do umożliwienia obywatelom posługiwania się tymi językami w ich kraju (bez względu na liczbę osób, która się danym językiem posługuje ani czy jest to język pierwszy, drugi, czy kolejny).

Polyslavonica (lub Wielosłowiańskość) zakłada, że mniejszości narodowe oraz osoby mówiące w języku lub dialekcie słowiańskim maja prawo do państwowego uznania a także do otrzymywania subsydiów rządowych na naukę i komunikowanie się w jednym lub wielu językach słowiańskich, w zależności od tradycji, obywatelstwa i pochodzenia danego człowieka, grupy, wspólnoty czy narodu. Polyslavonica bazuje na takich koncepcjach jak równość, samostanowienie, wolny wybór, wzajemne zaufanie i szacunek pomiędzy narodami, uznawanie prawa do nauki, mówienia i ekspresji w językach słowiańskich, a także współdziałanie z szacunkiem dla dziedzictwa kulturowego innych i równoczesna akceptacja nowych form ekspresji, np. tworzenie neologizmów na podstawie starych form z języków słowiańskich.

IKMiSI SILK ROAD wspiera badania i propagowanie kultur słowiańskich na terenie całej Europy, popiera uznanie wszystkich obecnie używanych języków słowiańskich i zagwarantowanie praw dla ich rodzimych użytkowników do komunikowania się w swoim języku w przestrzeni społecznej oraz politycznej danego państwa.