Wyniki eksportu w 2013 r. lepsze niż wstępne szacunki

Według ostatecznych danych GUS, w 2013 r. eksport towarów z Polski wzrósł w stosunku do 2012 r. o 8 proc., osiągając wartość 155 mld euro. Import wyniósł 157 mld euro, czyli był wyższy o 1,9 proc. niż przed rokiem. W rezultacie deficyt obrotów towarowych został zredukowany o 8,6 mld euro, do 2 mld euro.

W 2013 r., podobnie jak w latach poprzednich, szybciej wzrósł eksport na rynki rozwijające się i słabiej rozwinięte (o 11,2 proc., do 28 mld euro), co przy spadku importu o 2 proc. skutkowało redukcją deficytu z tą grupą rynków o ok. 3,9 mld euro (do 25,4 mld euro). Natomiast sprzedaż na rynki rozwinięte wzrosła o 7,4 proc. (do 127 mld euro), a import z nich zwiększył się o 4,1 proc., co przełożyło się na dalszy wzrost nadwyżki o blisko 4,7 mld euro (do 23,4 mld euro).

Eksport do UE zwiększył się o 6,3 proc. (do 116,3 mld euro), w tym do Niemiec – będących naszym najważniejszym partnerem handlowym – o 7,8 proc. (do 38,9 mld euro). W 2013 r. dynamicznie wzrósł też eksport na takie rynki unijne jak Łotwa (o 33,5 proc., do 1,3 mld euro), Hiszpania (o 20,7 proc., do 3,4 mld euro), Belgia (o 14,3 proc., do 3,4 mld euro) czy Węgry (o 13,8 proc., do 3,9 mld euro).

Nadwyżka w obrotach z rynkami unijnymi wzrosła o 3,8 mld euro (do 24,5 mld euro), w tym największa poprawa salda nastąpiła w wymianie z Niemcami (o ok. 1,7 mld euro), Słowacją (o 480 mln euro), Czechami (o 430 mln euro) i Węgrami (o 410 mln euro).

W grupie rynków rozwijających się najlepsze wyniki odnotowano na rynkach innych niż WNP, gdzie zwiększył się on o 15,8 proc. (do prawie 12,7 mld euro). W przypadku krajów Wspólnoty Niepodległych Państw nastąpił wzrost o 7,7 proc. (do 15,3 mld euro).

W 2013 r. – podobnie jak rok wcześniej – najszybciej wzrósł eksport artykułów rolno-spożywczych (o 14,2 proc., do 20,4 mld euro). Przy znacznie wolniejszym wzroście ich importu (o 5,6 proc.), wpłynęło to na powiększenie nadwyżki obrotów o prawie 1,8 mld euro, do 6,1 mld euro.

Po dosyć wolnym wzroście w 2012 r. (o 1,1 proc.), w 2013 r. przyspieszyła też sprzedaż za granicę wyrobów przemysłu elektromaszynowego – o 8,9 proc., do blisko 61 mld euro. W rezultacie nadwyżka wymiany tymi towarami powiększyła się o prawie 2,1 mld euro, do 4,4 mld euro.

Dobre wyniki osiągnął także eksport produktów przemysłu chemicznego (o 9 proc., do 21,9 mld euro). Pozwoliło to zredukować deficyt wymiany w tej grupie o ok. 0,6 mld euro, do ok. 5,7 mld euro.

Źródło: Ministerstwo Gospodarki